แนะนำวิธีการเลือกทำเลที่ตั้งบ้าน

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาบ้านหรือตั้งใจจะซื้อบ้านใหม่ การเลือกทำเลที่ตั้งบ้านนั้นเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่น ๆ เพราะมันจะส่งผลต่อการเดินทางเพื่อทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ของท่านและครอบครัว แต่ละคนก็มีความจำเป็นและความสะดวกในการเดินทางที่ไม่เหมือนกัน หากเลือกโดยไม่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้แล้วย่อมจะส่งผลต่อความสะดวกและความสุขในการใช้ชีวิต ทางผู้เขียนจึงนำวิธีที่พอจะช่วยให้ท่านสามารถเลือกทำเลที่ตั้งได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นมาแนะนำ วิธีนี้ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

ให้ท่านนึกถึงสถานที่ที่ทุกคนในบ้านมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปประจำทุกวันหรือบ่อย ๆ จากนั้นก็ให้น้ำหนักความสำคัญแก่สถานที่เหล่านั้นอย่างเหมาะสม เช่น หากท่านไม่มียานพาหนะส่วนบุคคลและจำเป็นจะต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะ จุดบริการขนส่งสาธารณะก็ควรจะมีคะแนนมากที่สุด โรงเรียนของลูก ๆ ที่ต้องไปเป็นประจำทุกวันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของสถานที่ที่สำคัญและหากท่านหรือครอบครัวมีความจำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่บ่อย ๆ ก็ควรนำมาคำนึงถึงด้วย

*การให้คะแนนไม่มีเกณฑ์ใด ๆ แค่ต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของท่าน

เมื่อท่านได้ให้น้ำหนักความสำคัญของแต่ละสถานที่แล้ว ให้ท่านลองเปิด Google map และนำค่าละติจูดและลองจิจูดของแต่ละจุดมาคำนวณเพื่อหาจุดสมดุล เช่นมีสามจุดที่มีความสำคัญแตกต่างกันดังนี้

จุด A (โรงพยาบาลราชบุรี: สถานที่ที่ท่านพาพ่อแม่มาบ้างเป็นครั้งคราว)          ให้น้ำหนัก 3 พิกัด (13.5308368, 99.8144224)

จุด B (โรงเรียนอนุบาลราชบุรี: โรงเรียนของลูก ๆ ท่าน)                    ให้น้ำหนัก 5 พิกัด (13.5342054, 99.8097701)

จุด C (Big C ราชบุรี: สถานที่ทำงานของท่าน)                                  ให้น้ำหนัก 7 พิกัด (13.55062, 99.8207414)

พิกัดจุดสมดุลในแกนละติจูด = {(3 x 13.5308368) + (5 x 13.5342054) + (7 x 13.55062)} / (3 + 5 + 7) = 13.5411918

พิกัดจุดสมดุลในแกนลองจิจูด = {(3 x 99.8144224) + (5 x 99.8097701) + (7 x 99.8207414)} / (3 + 5 + 7) = 99.8158205

ดังนั้นจุดศูนย์กลางของการมองหาบ้านของท่านควรจะอยู่ที่พิกัด ละติจูด = 13.5411918 และ ลองจิจูด = 99.8158205

สิ่งถัดมาที่ท่านควรให้ความสำคัญก็คือแหล่งที่ตั้งจริงของบ้าน ซึ่งก็มีสิ่งที่ต้องมองดูหรือเลือกให้ดี ๆ เช่น ทำเลบ้านไม่ควรอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยหรือดินถล่ม ไม่ควรอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูง โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และควรมีสถานที่อำนวยความสะดวกเพื่อการอยู่อาศัยโดยรอบ เช่น ตลาด ร้านสะดวกซื้อหรือร้านอาหาร เป็นต้น

ทั้งนี้สิ่งที่นำบอกนี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่งเท่านั้น ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ไม่มีกฎเกณฑ์ใด ๆ ตายตัว ทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับความสะดวกและความเหมาะสมของท่าน ทางผู้เขียนก็หวังว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ท่านสามารถมองหาบ้านได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ

สำหรับผู้ที่สนใจซื้อบ้านใหม่ The HEIM ให้บริการคำปรึกษาและวางแผนสำหรับผู้ต้องการซื้อบ้านอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การมองหาทรัพย์ การวางแผนทางการเงิน การทำสัญญา การตรวจสภาพบ้าน ตลอดจนการขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน

(สนใจรับบริการคลิกเลย)

 

บทความโดย

ภากรณ์ ชูศรี นักเขียนออนไลน์ของ The HEIM

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top